Get Adobe Flash player

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

1. A szabályzat hatálya

Jelen Adatvédelmi szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) az AppZee Szolgáltató mindenkori szolgáltatásaira és ehhez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A Szabályzatnak nincs időbeli hatálya. A Szolgáltató fenntartja a jogát, és egyben kötelezettséget vállal, hogy adatvédelmi politikáját és egyben jelen Szabályzat tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, továbbá a szolgáltatásai változása esetén annak megfelelően, egyoldalúan módosítsa. A Szabályzat módosításáról a Szolgáltató a módosítás hatálybalépését megelőzően oly módon értesíti ügyfeleit, hogy a változásokat legalább a változás hatályba lépését megelőzően 15 (tizenöt) nappal közzéteszi a www.appzee.hu oldalon (továbbiakban: Weboldal) és/vagy emailt küld ügyfél csatlakozáskor, illetve regisztrációkor megadott email címére.

Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon termékekre, szolgáltatásokra, tartalmakra és adatkezelésekre, amelyek az oldalon megjelenő, illetve hirdető harmadik személyekhez, azok promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, stb. kapcsolódnak. A Szabályzat hatálya nem terjed ki azokra a kérdésekre, melyeket az ÁSZF rendez. A Szabályzat nem ismerteti a szolgáltatás igénybevételével, fizetéssel, stb. kapcsolatos információkat.

2. A Szolgáltató (adatkezelő),

A Szolgáltató az AppZee Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. Graphisoft Park MA épület

Cégjegyzékszám: 01-09-974158

Szolgáltató adatkezelési száma: NAIH-55557/2012

Telefon: (+36-1) 883-9860

Fax.: (+36-1) 883-9869

Email: office@appzee.hu

Skype: appzeehelp

3. Az ügyfél

Az ügyfél a Szolgáltató mindenkori szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy, aki a Weboldalon sikeresen csatlakozott és szerződést kötött, vagy sikeresen regisztrált és szerződést kötött.

4. A szolgáltatás célja

A szolgáltatással a Weboldalon érhető el a video alapú tartalom oly módon, hogy valamennyi tartalom az ÁSZF rendelkezései szerint tekinthető meg a csatlakozott, illetve regisztrált ügyfél által, amennyiben az ügyfél a szerződéses feltételeknek határidőben eleget tesz.

5. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Szolgáltató mindenkori igénybe vétele érdekében a Szolgáltató megkéri az ügyfeleit, hogy csatlakozzanak, illetve regisztrálják magunkat a Szolgáltatónál (szerződéskötés).

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltatások ténylegesen igénybe vehetőek legyenek, az igénybe vevő ügyfél által megadott adatok egymáshoz rendelése által, valamint az adatkezelés célja a csatlakozott, illetve regisztrált és szerződést kötött ügyfelek azonosítása az alábbiak szerint:

  • a csatlakozás, illetve regisztráció során megadott email cím a kapcsolattartást,
  • az email cím és a jelszó az ügyfél bejelentkezéskor történő azonosítását (a szolgáltatás igénybe vételéhez elengedhetetlen alapinformációk),
  • a természetes személy ügyfél neve, anyja neve, lakcíme, levelezési címe, telefonszáma a szerződéskötéshez szükséges azonosítást (a telefonszám a szolgáltatás igénybe vételéhez elengedhetetlen alapinformáció).

A csatlakozás, illetve regisztráció során csak olyan adatot lehet kérni az ügyféltől (érintettől), amely a szolgáltatás céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A csatlakozás, illetve regisztráció során megadott adatokban bekövetkezett változások esetén az ügyfél a változást követő 5 (öt) napon belül helyes adatait köteles a Szolgáltatónak megadni. Az ügyfél (érintett) a csatlakozással, illetve regisztrációval hozzájárulását adja személyes adatainak tárolására, valamint a Szolgáltató jelen Szabályzatának (adatvédelmi politikájának) megfelelő kezelésére. Az adatkezelés minden esetben önkéntes, személyes adatokat a Szolgáltató a szolgáltatásai igénybevétele céljából, az ügyfél által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használja fel. Az adatkezelés e célnak minden szakaszában megfelel. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az ügyfél (érintett) hozzájárulása, amelyet az ügyfelek (érintettek) a jelen Szabályzat feltételeinek elfogadásával adnak meg. Bizonyos esetekben, elsősorban a csatlakozás, illetve regisztráció és szerződéskötés során megadott adatok tekintetében, az adatkezelés a szolgáltatás igénybevételének a feltétele. Ha a személyes adatokat a Szolgáltató olyan módon szeretné felhasználni, amely eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvekkel és célokkal, úgy előzetesen az ügyfelek által megadott email címen, telefonszámon, a Weboldalon vagy egyéb megfelelő módon a Szolgáltató értesíti az ügyfeleket, akiknek felajánlja azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, hogy hozzájárulnak-e személyes adataik korábbiaktól eltérő kezeléséhez. Amennyiben az ügyfél elfelejti vagy elveszti jelszavát, a Weboldalon email címét megadja és kérésre a csatlakozás, illetve regisztráció során megadott email címére a Szolgáltató emailt küld, mely emailben megküldött linkre kattintva megjelenik egyúttal Weboldal azon felülete, ahol ügyfél új jelszavát megadhatja és az új jelszót véglegesítheti. A Szolgáltató nyomatékosan ajánlja, hogy az ügyfél rendszeresen módosítsa jelszavát, és azt senkinek ne adja át, mások által hozzáférhető helyen ne tárolja. A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy az ügyfelektől gyűjtött, az adatbázis összetételére vonatkozó statisztikai – azaz személyes adatnak nem minősülő – adatokat adatvédelmi politikájának és az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nyilvánosságra hozzon, valamint harmadik személyek számára azokat továbbítsa.

6. A kezelt adatok köre és megjelenésük a Weboldalon

Az ügyfél megadja email címét és jelszavát, amelyek segítségével a belépéskor az azonosítás megtörténik. Az ügyfél által megadott adatok egyikét sem láthatja más ügyfél. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a csatlakozási, illetve regisztrációs menü tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt az ügyfelek igényei, szokásai szükségessé vagy indokolttá teszik. A változásokról, legkésőbb azok életbe lépését megelőzően 15 (tizenöt) nappal, a Szolgáltató az ügyfeleket emailben, vagy a Weboldalon közzétéve tájékoztatja. A Szolgáltató nem változtathatja meg a megadott adatokat. A fentieken túl a szolgáltatáshoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről a Szolgáltató minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.

7. Technikai adatok kezelése

A Szolgáltató rendszere automatikusan rögzíti az ügyfél számítógépének IP-címét a látogatás kezdő időpontjában, illetve egyes esetekben – az ügyfél számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

8. Az adatok Szolgáltató általi felhasználása

A Szolgáltató az ügyfél által megadott adatokat elsősorban a szolgáltatás igénybevétele során történő azonosítás, a szolgáltatással összefüggő egyéb műveletek, valamint esetleges számlázás céljából használja fel. A 6. pont alapján rögzített technikai adatokat a Szolgáltató összesítve, statisztikai célokra felhasználja. Az ügyfél csatlakozás, illetve regisztráció során adott hozzájárulására tekintettel a Szolgáltató jogosult arra, hogy az ügyfél csatlakozás, illetve regisztráció, szerződéskötés során megadott adatait, azaz a kezelt adatokat a szolgáltatások nyújtásával, a szolgáltatások igénybevételével összefüggésben harmadik személyek számára hozzáférhetővé tegye, átadja, és továbbítsa, összekapcsolja más adatkezeléssel, valamint harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére továbbítsa, ha a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Tevékenysége során a Szolgáltató technikai és szervezési intézkedésekkel, biztonsági eljárási szabályok kialakításával gondoskodik az adatok biztonságáról, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. A Szolgáltató az adatbiztonság teljes körű figyelembe vétele mellett jár el és meggyőződik arról, hogy azon személyek, akik számára az adattovábbítás történik az adatokat megfelelő biztonsági feltételek mellett kezelik. Az ügyfél csatlakozás, illetve regisztráció során adott hozzájárulására tekintettel a csatlakozás, illetve regisztráció, szerződéskötés során megadott adatokat, a szolgáltatás használatával összefüggésben keletkező információkat a Szolgáltató felhasználhatja a megjelenő tartalmak, illetve megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek. Az ügyfél csatlakozás, illetve regisztráció során adott hozzájárulására tekintettel a Szolgáltató jogosult arra, hogy az ügyfél csatlakozás, illetve regisztráció során megadott email címére, telefonszámára, valamint azon telefonokhoz tartozó telefonszámokra, a szolgáltatással összefüggő tájékoztató, illetve promóciós célú vagy marketing tartalmú elektronikus hírleveleket, üzeneteket küldjön. Amennyiben az ügyfelek nem kívánnak a jövőben ilyen hírlevelet, üzenetet kapni, ezt lemondhatják a Szolgáltató ügyfélszolgálatának az info@appzee.hu címre küldött írásbeli kéréssel. A Szolgáltató ezen ügyfél részére, a kérés kézhezvételét követően, nem jogosult ilyen hírlevelet, üzenetet küldeni.

9. Adatkezelés más szolgáltatással való összekapcsolás esetén

Amennyiben a Szolgáltató a Weboldalt összekapcsolja más, általa fenntartott oldallal, az adatkezelések összekapcsolására az ügyfelek (érintettek) csatlakozás, illetve regisztráció során adott hozzájárulására tekintettel kerül sor.

10. Az ügyfelek jogai, a magánszféra védelme

Az ügyfélnek jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a Szolgáltatótól kérje. Az ügyfél joga, hogy az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyes adatainak törlését vagy zárolását kérje, valamint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az ügyfél tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy az ügyfél az adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve (email címe) és jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

11. Felelősség más személyek adatainak kezeléséért

Az ügyfelek az oldal használata során – például valamely fórumon – más személyek adatait csak akkor hozhatják nyilvánosságra, tehetik mások számára hozzáférhetővé, ha ahhoz az érintett személy is hozzájárult. Az érintett hozzájárulása nem szükséges nyilvános közszereplése esetében, vagy az általa korábban korlátozás nélkül nyilvánosságra hozott adatok tekintetében. Amennyiben bárki tudomást szerez arról, hogy az oldalon reá vonatkozó személyes adatot tettek hozzáférhetővé, ezt a Szolgáltató felé jelezheti. Amennyiben az érintettség igazolt, a Szolgáltató az adatokat törli. A Szolgáltató az érintettség igazolásának hiányában is jelezheti az ügyfélnek, hogy az általa hozzáférhetővé tett adatok tekintetében hozzá kifogás érkezett.

12. Adatbiztonság

A Szolgáltató (valamint a szerverhálózat üzemeltetője és az adatfeldolgozó) tekintettel a technika mindenkori fejlettségére, az adatokat a legkorszerűbb hardver- és szoftvertámogatás mellett különösen védi a jogosulatlan hozzáféréstől, minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen ezzel szolgálva az adatbiztonságot. A személyes adatok automatizált feldolgozása során a Szolgáltató biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították, vagy továbbíthatják;annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát ésazt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

13. Az adatkezelés időtartama

Amennyiben az ügyfél határozatlan idejű szerződése megszüntetésre kerül, az adatokat a Szolgáltató rendszere – a csatlakozás, illetve regisztráció során megadott telefonszám, email cím, eszköz azonosítók kivételével, mely adatokat Szolgáltató az igénybevett ingyenes használatot követő esetleges visszaélések elkerülése érdekében kezeli – a Szolgáltató jogi kötelezettsége teljesítése, illetve Szolgáltató jogos érdekének érvényesítése céljából a mindenkori hatályos jogszabályok (különösen, de nem kizárólagosan az Art. és a Számv. tv.) szerinti határidők leteltét követően 30 (harminc) napon belül törli. Amennyiben az ügyfél a szerződéskötési folyamatot nem véglegesíti, azaz nem köt szerződést Szolgáltatóval, az adatokat a Szolgáltató rendszere az adatbeviteltől számított 48 (negyvennyolc) órán belül törli. A Szolgáltató által végzett adatkezeléssel érintetteknek a Szolgáltatónak megküldött írásos kéréssel a Szolgáltatónál bármikor kezdeményezhetik a Szolgáltató által végzett adatkezeléshez megadott hozzájárulásuk visszavonását, hozzájárulásukat egyes adatokra, vagy adatkezelési műveletekre korlátozhatják, továbbá jogosultak a személyes adataik kezelése ellen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) által meghatározott esetekben tiltakozni. Felhívjuk ugyanakkor az ügyfelek figyelmét, hogy amennyiben a szolgáltatás nyújtásához szükséges minimális adatok törléséért folyamodnak a Szolgáltatónak nem áll módjában a szolgáltatást ezen ügyfél részére a továbbiakban nyújtani. Ebben az esetben a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan felmondani az ÁSZF-jében foglaltaknak megfelelően. Az ügyfél és a Szolgáltató között az ügyfél általi, Weboldalon keresztüli csatlakozás, illetve regisztráció után szerződéskötéssel polgári jogi jogviszony jön létre. Ebben az esetben az adatok kezelésére a polgári jog szabályai – így különösen a szavatosságra, az igények érvényesítésére vonatkozó szabályok – is irányadók.

14. Az ügyfél felelőssége

Az ügyfél köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más ügyfelek érdekeit sérti. Jogellenes, ha az ügyfél mások személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül teszi közzé, vagy hozzászólásaival más becsületét, jó hírnevét, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait sérti. Minden ügyfél köteles tartózkodni a rasszista, valamely vallást, vagy kisebbséget sértő megnyilvánulásoktól, továbbá minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan megnyilvánulástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen. Valamennyi ügyfél köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül az ügyfél köteles tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától, illetve olyan tevékenységektől, amely a Szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul. Az ügyfél nem folytathat olyan tevékenységet, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti, vagy valamely termék, szolgáltatás reklámozására irányul. Különösen tilos warez jellegű oldalak linkjeit, illetve warez tartalomra mutató direkt linket feltüntetni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Szabályzatot sértő ügyfelet a szolgáltatásból kizárja, a szerződését megszüntesse és a csatlakozását, illetve regisztrációját törölje.

15. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz az ügyfelek adatainak biztonságának biztosítása érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (Szabályzat, szolgáltatások megváltoztatása, ügyfelekkel szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást az ügyfelek igényeinek megfelelően alakítsa. A Szolgáltató az ügyfelek magatartásáért felelősséget nem vállal. A felelősség jelen pont szerinti kizárása nem érinti a Szolgáltató szolgáltatás igénybevételéből adódó felelősségét, amely a polgári jogon, fogyasztók védelmére vonatkozó szabályokon alapul.

16.Jogérvényesítés

Az ügyfelek adatkezeléssel, a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az ügyfél személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per az ügyfél választása szerint megindítható mind a Szolgáltató székhelye, mind az ügyfél (érintett) lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is. Ügyfél panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

nem